RODO Kredyty

Klauzula informacyjna 

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanym dalej: RODO, 

informujemy Panią/Pana, że: 

1. Współadministratorzy danych osobowych

Współadministratorami (tj. administratorami danych osobowych, którzy wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/Pana danych osobowych są:

1) MICHAŁ KUMENDA INTERCALL

Rondo Mogilskie 1/534, 31-516 Kraków, NIP: 6821690693

prowadzący działalność gospodarczą, tj. MICHAŁ KUMENDA INTERCALL, Rondo Mogilskie 1/534, 31-516 Kraków, NIP: 6821690693.

2. Punkt kontaktowy

W sprawie swoich danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować się z Współadministratorami danych osobowych za pomocą:

 • poczty tradycyjnej: MICHAŁ KUMENDA INTERCALL, Rondo Mogilskie 1/534, 31-516 Kraków,
 • poczty elektronicznej: kontakt@kuemnda.pl

3. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Pana/Panią wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług na Pana/Pani rzecz przez Współadministratorów danych osobowych, tj. w przypadku niepodania danych osobowych umowa z Współadministratorami nie zostanie zawarta. 

4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: 

CelDane osobowePodstawa prawna przetwarzania
ocena zdolności kredytowej, zawarcie i wykonanie umowyimię, nazwisko, firma, nr PESEL, numer dowodu osobistego, nr identyfikacji podatkowej (np. NIP lub REGON), nazwisko panieńskie matki, numer kontaktowy, stan cywilny, wykształcenie, adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego, adres e-mail art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy (ocena zdolności kredytowej) oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną.
ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymiimię, nazwisko, firma, nr PESEL, numer dowodu osobistego, nr identyfikacji podatkowej (np. NIP lub REGON), nazwisko panieńskie matki, numer kontaktowy, stan cywilny, wykształcenie, adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego, adres e-mail art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowychimię, nazwisko, firma, nr PESEL, nr identyfikacji podatkowej (np. NIP lub REGON), adres e-mail, adres korespondencyjny, nr telefonu, numer rachunku bankowegoArt. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Współadministratorach, a wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych.
marketing bezpośredni usług własnych imię, nazwisko, firma, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonuArt. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów, polegającego na marketingu bezpośrednim usług własnych. 
rozpoznawanie skarg, wniosków, odpowiedzi na pytania imię, nazwisko, firma, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów, polegającego na utrzymywaniu dobrych relacji z klientami oraz podnoszenia jakości świadczonych usług
statystyka, analizy, badanie rynku i opiniiimię, nazwisko, firma, nr PESEL, numer dowodu osobistego, nr identyfikacji podatkowej (np. NIP lub REGON), nazwisko panieńskie matki, numer kontaktowy, stan cywilny, wykształcenie, adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego, adres e-mail Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów polegającego na poprawie jakości świadczonych usług, dokonywaniu oceny świadczonych usług i potrzeb rynku.

5. Czas przetwarzania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu:

 • upływu terminów przedawnienia, przewidzianych przez Kodeks cywilny albo przepisy podatkowe i rachunkowe;
 • wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Współadministratorach, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych;
 • w przypadku przetwarzania marketingu bezpośredniego oraz przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (z wyjątkiem sytuacji, gdy pomimo wniesienia sprzeciwu Współadministratorzy mogą dalej przetwarzać Pani/Pana dane osobowe). 

6. Informacje dotyczące profilowania 

Na podstawie Pani/Pana danych osobowych Współadministratorzy dokonują profilowania, tj. automatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu Pani/Pana danych osobowych do oceny Pani/Pana zdolności kredytowej. Skutkiem profilowania Pani/Pana danych osobowych będzie decyzja co do zawarcia z Panią/Panem umowy przez Współadministratorów. 

7. Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: w szczególności dostawcy usług IT; podmioty świadczące na rzecz Współadministratorów usługi kadrowo-księgowe, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO)
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych (art.16 RODO)
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) 
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO), a w szczególności:
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Współadministratorów dla potrzeb marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim;
  • prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f).
 • żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Zgodnie z art. 26 ust. 3 RODO może Pan/Pani wykonywać przysługujące Panu/Pani prawa wobec każdego ze Współadministratorów.

9. Skarga do organu nadzorczego 

Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO ma Pani/Pan prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/134/233